بازی جمهوری دموکراتیک کنگو - لیبی

مقدماتی جام جهانی منطقه آفریقا گروه A (هفته 1)

جمهوری دموکراتیک کنگو

4 0

لیبی

21:00 1395/07/17
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی جمهوری دموکراتیک کنگو و لیبی

مقدماتی جام جهانی منطقه آفریقا گروه A

جمهوری دموکراتیک کنگو

2
1

لیبی

20:30
1396/07/15