بازی تونس - گینه

مقدماتی جام جهانی منطقه آفریقا گروه A (هفته 1)

تونس

2 0

گینه

20:30 1395/07/18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی تونس و گینه

مقدماتی جام جهانی منطقه آفریقا گروه A

تونس

4
1

گینه

20:30
1396/07/15