بازی گینه - جمهوری دموکراتیک کنگو

مقدماتی جام جهانی منطقه آفریقا گروه A (هفته 1)

گینه

1 2

جمهوری دموکراتیک کنگو

21:00 1395/08/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی گینه و جمهوری دموکراتیک کنگو

مقدماتی جام جهانی منطقه آفریقا گروه A

گینه

1
3

جمهوری دموکراتیک کنگو

21:00
1396/08/20