بازی گینه - لیبی

مقدماتی جام جهانی منطقه آفریقا گروه A (هفته 1)

گینه

3 2

لیبی

21:30 1396/06/09
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کارت زرد
1
0
کارت زرد
1

بازی های رودرروی گینه و لیبی

مقدماتی جام جهانی منطقه آفریقا گروه A

گینه

0
1

لیبی

23:30
1396/06/13