بازی جمهوری دموکراتیک کنگو - تونس

مقدماتی جام جهانی منطقه آفریقا گروه A (هفته 1)

جمهوری دموکراتیک کنگو

2 2

تونس

22:00 1396/06/14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کارت زرد
1
1
کارت زرد
1

بازی های رودرروی جمهوری دموکراتیک کنگو و تونس

مقدماتی جام جهانی منطقه آفریقا گروه A

جمهوری دموکراتیک کنگو

1
2

تونس

00:35
1396/06/11