بازی لیبی - گینه

مقدماتی جام جهانی منطقه آفریقا گروه A (هفته 1)

لیبی

1 0

گینه

23:30 1396/06/13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کارت زرد
2
7
کارت زرد
4
1
کارت قرمز
0
5
کارت زرد
2
1
کارت قرمز
0

بازی های رودرروی لیبی و گینه

مقدماتی جام جهانی منطقه آفریقا گروه A

لیبی

2
3

گینه

21:30
1396/06/09