بازی ترینیداد و توباگو - آمریکا

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای شمالی و مرکزی گروهی (هفته 1)

ترینیداد و توباگو

2 1

آمریکا

03:30 1396/07/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
6
خطا
9
2
آفساید
1
8
ضربه آزاد
9
4
موقعیت گل
4
45
٪ مالکیت توپ
55
0
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
0
9
پرتاب دستی
17
2
کرنر
5
11
خطا
18
3
آفساید
3
19
ضربه آزاد
15
11
موقعیت گل
15
38
٪ مالکیت توپ
62
2
کارت زرد
2
4
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
4
3
شوت خارج از چارچوب
6
5
شوت داخل چارچوب
5
17
پرتاب دستی
31
0
کرنر
3
5
خطا
9
1
آفساید
2
11
ضربه آزاد
6
7
موقعیت گل
11
31
٪ مالکیت توپ
69
2
کارت زرد
2
4
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
3
3
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
5
8
پرتاب دستی
14

بازی های رودرروی ترینیداد و توباگو و آمریکا

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای شمالی و مرکزی گروهی

ترینیداد و توباگو

0
2

آمریکا

04:30
1396/03/19

ویدیوهای بازی ترینیداد و توباگو و آمریکا

اخبار بازی