بازی سوانسی - هادرسفیلد

انگلیس لیگ برتر (هفته 8)

سوانسی

2 0

هادرسفیلد

17:30 1396/07/22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
2
6
خطا
10
1
آفساید
0
10
ضربه آزاد
7
4
موقعیت گل
3
42
٪ مالکیت توپ
58
1
کارت زرد
4
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
1
5
کرنر
3
12
خطا
16
1
آفساید
0
17
ضربه آزاد
13
7
موقعیت گل
7
40
٪ مالکیت توپ
60
1
کارت زرد
5
2
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
4
2
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
2
2
کرنر
1
6
خطا
6
0
آفساید
0
7
ضربه آزاد
6
3
موقعیت گل
4
38
٪ مالکیت توپ
62
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
3
1
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی سوانسی و هادرسفیلد

انگلیس لیگ برتر

سوانسی

0
0

هادرسفیلد

18:30
1396/12/19