بازی گینه - تونس

مقدماتی جام جهانی منطقه آفریقا گروه A (هفته 1)

گینه

1 4

تونس

20:30 1396/07/15
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کارت زرد
1
3
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
2
کارت زرد
0
1
کارت قرمز
0

بازی های رودرروی گینه و تونس

مقدماتی جام جهانی منطقه آفریقا گروه A

گینه

0
2

تونس

20:30
1395/07/18