بازی لیبی - جمهوری دموکراتیک کنگو

مقدماتی جام جهانی منطقه آفریقا گروه A (هفته 1)

لیبی

1 2

جمهوری دموکراتیک کنگو

20:30 1396/07/15
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کارت زرد
1
1
کارت زرد
1

بازی های رودرروی لیبی و جمهوری دموکراتیک کنگو

مقدماتی جام جهانی منطقه آفریقا گروه A

لیبی

0
4

جمهوری دموکراتیک کنگو

21:00
1395/07/17