بازی جمهوری دموکراتیک کنگو - گینه

مقدماتی جام جهانی منطقه آفریقا گروه A (هفته 1)

جمهوری دموکراتیک کنگو

3 1

گینه

21:00 1396/08/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کارت زرد
1
1
کارت زرد
1
1
کارت زرد
0

بازی های رودرروی جمهوری دموکراتیک کنگو و گینه

مقدماتی جام جهانی منطقه آفریقا گروه A

جمهوری دموکراتیک کنگو

2
1

گینه

21:00
1395/08/23