بازی ناک بردا - آژاکس

هلند اردیویسه (هفته 12)

ناک بردا

0 8

آژاکس

23:15 1396/08/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
4
3
خطا
3
2
آفساید
0
3
ضربه آزاد
5
6
موقعیت گل
16
31
٪ مالکیت توپ
69
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
5
2
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
7
3
کرنر
9
6
خطا
7
5
آفساید
0
7
ضربه آزاد
10
13
موقعیت گل
30
29
٪ مالکیت توپ
71
1
کارت زرد
0
6
نجات دروازه
6
3
شوت دفع شده
7
4
شوت خارج از چارچوب
9
6
شوت داخل چارچوب
14
1
کرنر
5
3
خطا
4
3
آفساید
0
4
ضربه آزاد
5
7
موقعیت گل
14
27
٪ مالکیت توپ
73
4
نجات دروازه
5
0
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
5
5
شوت داخل چارچوب
7

بازی های رودرروی ناک بردا و آژاکس

هلند اردیویسه

ناک بردا

1
3

آژاکس

19:15
1396/11/15