بازی اوترخت - اکسلسیور

هلند اردیویسه (هفته 12)

اوترخت

3 1

اکسلسیور

17:00 1396/08/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
6
کرنر
4
4
خطا
5
0
آفساید
1
7
ضربه آزاد
4
7
موقعیت گل
8
49
٪ مالکیت توپ
51
0
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
3
9
کرنر
8
6
خطا
9
0
آفساید
2
13
ضربه آزاد
6
19
موقعیت گل
15
51
٪ مالکیت توپ
49
0
کارت زرد
1
6
نجات دروازه
4
6
شوت دفع شده
2
6
شوت خارج از چارچوب
6
7
شوت داخل چارچوب
7
3
کرنر
4
2
خطا
4
0
آفساید
1
6
ضربه آزاد
2
12
موقعیت گل
7
55
٪ مالکیت توپ
45
3
نجات دروازه
2
4
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
4

بازی های رودرروی اوترخت و اکسلسیور

هلند اردیویسه

اوترخت

2
2

اکسلسیور

15:00
1396/11/15
هلند اردیویسه

اوترخت

3
1

اکسلسیور

21:00
1396/01/15
هلند اردیویسه

اکسلسیور

1
2

اوترخت

15:00
1395/08/16
هلند اردیویسه

اکسلسیور

1
2

اوترخت

22:30
1394/12/28