بازی سایپا - شهرداری تبریز

والیبال لیگ برتر (هفته 2)
0 26 22 23

سایپا

3 28 25 25

شهرداری تبریز

16:00 1396/07/19

بازی های رودرروی سایپا و شهرداری تبریز

والیبال لیگ برتر

سایپا

3
1

شهرداری تبریز

16:30
1396/10/06
والیبال لیگ برتر

شهرداری تبریز

0
3

سایپا

15:00
1395/11/13
والیبال لیگ برتر

سایپا

3
0

شهرداری تبریز

17:00
1395/09/21
والیبال لیگ برتر

شهرداری تبریز

0
3

سایپا

15:00
1394/10/02