بازی کرواسی - دانمارک

جام جهانی يک هشتم نهايی

کرواسی

1(3) (2)1

دانمارک

22:30 1397/04/10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
1
کرنر
2
2
خطا
8
0
آفساید
0
8
ضربه آزاد
2
9
موقعیت گل
5
55
٪ مالکیت توپ
45
1
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
2
12
پرتاب دستی
12
5
کرنر
4
5
خطا
19
2
آفساید
0
18
ضربه آزاد
7
22
موقعیت گل
15
53
٪ مالکیت توپ
47
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
6
7
شوت دفع شده
2
8
شوت خارج از چارچوب
10
7
شوت داخل چارچوب
3
34
پرتاب دستی
32
2
کرنر
1
3
خطا
7
1
آفساید
0
7
ضربه آزاد
4
9
موقعیت گل
5
53
٪ مالکیت توپ
47
1
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
1
18
پرتاب دستی
11
2
کرنر
1
0
خطا
4
1
آفساید
0
3
ضربه آزاد
1
4
موقعیت گل
5
50
٪ مالکیت توپ
50
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
0
4
پرتاب دستی
9

اخبار بازی