بازی وستهام - کاردیف

انگلیس لیگ برتر (هفته 15)

وستهام

3 1

کاردیف

23:15 1397/09/13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
2
5
خطا
5
1
آفساید
3
8
ضربه آزاد
5
8
موقعیت گل
5
62
٪ مالکیت توپ
38
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
4
2
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
3
10
کرنر
4
10
خطا
10
2
آفساید
5
15
ضربه آزاد
11
17
موقعیت گل
8
61
٪ مالکیت توپ
39
1
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
8
3
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
2
11
شوت داخل چارچوب
4
5
کرنر
2
5
خطا
5
1
آفساید
2
7
ضربه آزاد
6
9
موقعیت گل
3
60
٪ مالکیت توپ
40
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
4
1
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
0
7
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی وستهام و کاردیف

انگلیس ليگ برتر

وستهام

2
0

کاردیف

18:30
1392/10/21
انگلیس ليگ برتر

کاردیف

0
2

وستهام

18:30
1392/05/26