بازی زوریخ - بایرلورکوزن

لیگ اروپا گروه A (هفته 1)

زوریخ

3 2

بایرلورکوزن

20:25 1397/08/03
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
3
5
خطا
5
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
4
10
موقعیت گل
3
41
٪ مالکیت توپ
59
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
2
11
پرتاب دستی
9
4
کرنر
7
15
خطا
7
0
آفساید
1
8
ضربه آزاد
14
15
موقعیت گل
13
43
٪ مالکیت توپ
57
2
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
2
6
شوت خارج از چارچوب
6
6
شوت داخل چارچوب
5
23
پرتاب دستی
37
1
کرنر
4
10
خطا
2
0
آفساید
1
3
ضربه آزاد
10
5
موقعیت گل
10
45
٪ مالکیت توپ
55
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
5
2
شوت داخل چارچوب
3
12
پرتاب دستی
28

بازی های رودرروی زوریخ و بایرلورکوزن

لیگ اروپا گروه A

زوریخ

0
1

بایرلورکوزن

23:30
1397/08/17