بازی‌ دیناموکیف اوکراین - باومیت یابلونتس

لیگ اروپا - گروه K هفته 1

دیناموکیف اوکراین

0 1

باومیت یابلونتس

21:25 1397/09/22

بازی های رو در روی دیناموکیف اوکراین و باومیت یابلونتس

لیگ اروپا

دیناموکیف اوکراین

2
2

باومیت یابلونتس

22:30
1397/07/12