بازی سایپا - شهرداری تبریز

والیبال لیگ برتر (هفته 11)
3 28 22 25 33

سایپا

1 26 25 17 31

شهرداری تبریز

16:00 1397/09/14

بازی های رودرروی سایپا و شهرداری تبریز

والیبال لیگ برتر

سایپا

3
1

شهرداری تبریز

16:30
1396/10/06
والیبال لیگ برتر

شهرداری تبریز

3
0

سایپا

16:00
1396/07/19
والیبال لیگ برتر

شهرداری تبریز

0
3

سایپا

15:00
1395/11/13
والیبال لیگ برتر

سایپا

3
0

شهرداری تبریز

17:00
1395/09/21