بازی شهرداری ورامین - شهرداری گنبد

والیبال لیگ برتر (هفته 11)
3 25 25 21 25

شهرداری ورامین

1 22 23 25 15

شهرداری گنبد

16:30 1397/09/14