چهارشنبه 10 آذر 1389
محمد احمدپوری به تراكتورسازی پیوست
محمد احمدپوری بازیکن تیم شاهین به تراکتورسازی تبریز پیوست.