جام حذفی ایران 87-88

یک شانزدهم نهایی
مشاهده جزئیات
شهرداری تبریز
0
1387/10/22 14:00
صبای قم
1
مشاهده جزئیات
شموشک نوشهر
2
1387/12/18 14:00
سایپا
1
مشاهده جزئیات
ملوان
2
1387/10/22 14:00
سپاهان نوین اصفهان
1
مشاهده جزئیات
مس رفسنجان
2
5
1388/02/10 14:00
استقلال
2
4
مشاهده جزئیات
شهرداری‌بندرعباس
1
3
1387/10/10 14:00
فولاد
1
4
مشاهده جزئیات
استقلال اهواز
1
1387/10/10 14:00
نفت تهران
0
مشاهده جزئیات
ابومسلم
3
1387/10/01 14:00
آرمین تهران
2
مشاهده جزئیات
ذوب آهن
4
1387/10/01 14:00
شیرین‌فراز‌
1
مشاهده جزئیات
سپاهان
7
1387/10/04 14:00
مقاومت مازندران
1
مشاهده جزئیات
صنایع طلایی سمنان
1
1387/10/10 14:00
پرسپولیس
3
مشاهده جزئیات
شهرداری یاسوج
0
1387/10/22 14:00
پاس
3
مشاهده جزئیات
پیام مشهد
3
1387/10/22 14:00
پیام شهدای کلار آباد
0
مشاهده جزئیات
نساجی مازندران
0
1387/12/18 14:00
برق شیراز
3
مشاهده جزئیات
پتروشیمی تبریز
1
1387/10/10 14:00
راه‌آهن
3
مشاهده جزئیات
پیکان
0
1387/10/10 14:00
تراکتورسازی
1
مشاهده جزئیات
فجر سپاسی
0
1387/10/05 14:00
استیل آذین
1
یک هشتم نهایی
مشاهده جزئیات
صبای قم
6
1388/02/10 14:00
شموشک نوشهر
1
مشاهده جزئیات
مس رفسنجان
1
1388/02/15 14:00
ملوان
0
مشاهده جزئیات
فولاد اهواز
1
1387/12/18 14:00
استقلال اهواز
0
مشاهده جزئیات
ابومسلم
0
1387/12/18 14:00
ذوب آهن
1
مشاهده جزئیات
پرسپولیس
1
1388/02/10 14:00
سپاهان
0
مشاهده جزئیات
پاس
4
1387/12/25 14:00
پیام مشهد
0
مشاهده جزئیات
راه‌آهن
4
1388/02/10 14:00
برق شیراز
1
مشاهده جزئیات
تراکتورسازی
2
6
1387/12/18 14:00
استیل آذین
2
5
یک چهارم نهایی
مشاهده جزئیات
صبای قم
3
1388/02/20 14:00
مس رفسنجان
2
مشاهده جزئیات
ذوب آهن
3
1388/02/11 14:00
فولاد
0
مشاهده جزئیات
پاس
2
1388/02/20 14:00
پرسپولیس
1
مشاهده جزئیات
تراکتورسازی
0
1388/02/16 14:00
راه‌آهن
1
نیمه نهایی
مشاهده جزئیات
صبای قم
1
5
1388/02/24 14:00
ذوب آهن
1
6
مشاهده جزئیات
راه‌آهن
1
1388/02/24 14:00
پاس
0
فینال
مشاهده جزئیات
راه‌آهن
1
1388/02/28 14:00
ذوب آهن
0
مشاهده جزئیات
ذوب آهن
5
1388/03/01 14:00
راه‌آهن
1