جام حذفی ایران 88-89

یک شانزدهم نهایی
مشاهده جزئیات
ذوب آهن
2
1387/12/09 14:00
صنعت نفت آبادان
0
مشاهده جزئیات
شاهین بوشهر
3
1388/11/19 14:00
مس سرچشمه رفسنجان
1
مشاهده جزئیات
استیل آذین
2
1388/11/19 14:00
سپاهان نوین اصفهان
0
مشاهده جزئیات
استقلال
13
1388/11/19 14:00
ذرت کاران پارس آباد
0
مشاهده جزئیات
مس رفسنجان
2
1388/11/20 14:00
پاس
0
مشاهده جزئیات
ابومسلم
3
1388/11/19 14:00
اتکا گرگان
0
مشاهده جزئیات
داماش گیلان
1
1387/12/07 14:00
مقاومت شیراز
0
مشاهده جزئیات
گسترش فولاد
3
1388/11/20 14:00
تراکتورسازی
2
مشاهده جزئیات
سپاهان
3
1387/12/02 14:00
صنعتی کاوه
0
مشاهده جزئیات
فولاد نوين
0
1388/11/19 14:00
صبای قم
1
مشاهده جزئیات
ملوان
2
1388/11/19 14:00
سپیدرود رشت
1
مشاهده جزئیات
نساجی مازندران
0
1388/11/19 14:00
مس کرمان
1
مشاهده جزئیات
پیکان
1
2
1388/11/19 14:00
پتروشیمی تبریز
1
4
مشاهده جزئیات
برق شیراز
2
1388/11/20 14:00
استقلال اهواز
0
مشاهده جزئیات
آلومینیوم هرمزگان
0
5
1388/11/20 14:00
فولاد اهواز
0
4
مشاهده جزئیات
ایران جوان بوشهر
1
1388/11/20 14:00
پرسپولیس
2
یک هشتم نهایی
مشاهده جزئیات
شاهین بوشهر
1
1388/12/28 14:00
ذوب آهن
3
مشاهده جزئیات
استیل آذین
5
1387/12/10 14:00
استقلال
4
مشاهده جزئیات
ابومسلم
2
7
1387/12/08 14:00
مس رفسنجان
2
8
مشاهده جزئیات
گسترش فولاد
1
1388/12/28 14:00
داماش گیلان
0
مشاهده جزئیات
صبای قم
1
1388/12/27 14:00
سپاهان
0
مشاهده جزئیات
مس کرمان
4
1387/12/09 14:00
ملوان
0
مشاهده جزئیات
پتروشیمی تبریز
2
1387/12/08 14:00
برق شیراز
0
مشاهده جزئیات
پرسپولیس
1387/12/08 14:00
آلومینیوم هرمزگان
یک چهارم نهایی
مشاهده جزئیات
ذوب آهن
0
4
1389/01/19 14:00
استیل آذین
0
3
مشاهده جزئیات
مس رفسنجان
2
1389/01/20 14:00
گسترش فولاد
4
مشاهده جزئیات
صبای قم
1
1389/01/19 14:00
مس کرمان
0
مشاهده جزئیات
پتروشیمی تبریز
1
1388/12/27 14:00
پرسپولیس
2
نیمه نهایی
مشاهده جزئیات
گسترش فولاد
2
1389/02/03 14:00
ذوب آهن
0
مشاهده جزئیات
پرسپولیس
0
4
1389/02/03 14:00
صبای قم
0
3
فینال
مشاهده جزئیات
گسترش فولاد
0
1389/02/22 14:00
پرسپولیس
1
مشاهده جزئیات
پرسپولیس
3
1389/03/03 14:00
گسترش فولاد
1