جام حذفی آلمان 2016-2017

یک شانزدهم نهایی
مشاهده جزئیات
کلن
2
1395/08/05 22:15
هافن هایم
1
مشاهده جزئیات
هالچر
0
1395/08/04 22:15
هامبورگ
4
مشاهده جزئیات
گریتر فورت
2
1395/08/05 20:00
ماینتس
1
مشاهده جزئیات
مونشن گلادباخ
2
1395/08/04 22:15
اشتوتگارت
0
مشاهده جزئیات
هانوفر
6
1395/08/05 21:00
دوسلدورف
1
مشاهده جزئیات
فرانکفورت
0
4
1395/08/04 22:15
اینگول اشتات
0
1
مشاهده جزئیات
آستوریا والدورف
1
1395/08/05 21:00
دارمشتات
0
مشاهده جزئیات
دینامو درسدن
0
1395/08/04 20:00
آرمنیا بیلفلد
1
مشاهده جزئیات
بایرن مونیخ
3
1395/08/05 22:15
آگزبورگ
1
مشاهده جزئیات
هایدنهایم
0
1395/08/05 20:00
وولفسبورگ
1
مشاهده جزئیات
فرایبورگ
3
3
1395/08/04 21:00
ساند هاوسن
3
4
مشاهده جزئیات
نورنبرگ
2
1395/08/05 22:15
شالکه
3
مشاهده جزئیات
لوته
2
4
1395/08/04 21:00
بایرلورکوزن
2
3
مشاهده جزئیات
وورزبورگ
0
3
1395/08/04 22:15
مونیخ 1860
0
4
مشاهده جزئیات
دورتموند
1
3
1395/08/05 22:15
یونیون برلین
1
0
مشاهده جزئیات
سن پائولی
0
1395/08/04 22:15
هرتابرلین
2
یک هشتم نهایی
مشاهده جزئیات
هامبورگ
2
1395/11/19 21:00
کلن
0
مشاهده جزئیات
گریتر فورت
0
1395/11/19 23:15
مونشن گلادباخ
2
مشاهده جزئیات
هانوفر
1
1395/11/20 23:15
فرانکفورت
2
مشاهده جزئیات
آرمنیا بیلفلد
1
5
1395/11/19 21:00
آستوریا والدورف
1
4
مشاهده جزئیات
بایرن مونیخ
1
1395/11/19 23:15
وولفسبورگ
0
مشاهده جزئیات
ساند هاوسن
1
1395/11/20 21:00
شالکه
4
مشاهده جزئیات
لوته
2
1395/11/20 21:00
مونیخ 1860
0
مشاهده جزئیات
دورتموند
1
3
1395/11/20 23:15
هرتابرلین
1
2
یک چهارم نهایی
مشاهده جزئیات
هامبورگ
1
1395/12/11 21:00
مونشن گلادباخ
2
مشاهده جزئیات
فرانکفورت
1
1395/12/10 21:00
آرمنیا بیلفلد
0
مشاهده جزئیات
بایرن مونیخ
3
1395/12/11 23:15
شالکه
0
مشاهده جزئیات
لوته
0
1395/12/24 21:00
دورتموند
3
نیمه نهایی
مشاهده جزئیات
مونشن گلادباخ
1
6
1396/02/05 23:15
فرانکفورت
1
7
مشاهده جزئیات
بایرن مونیخ
2
1396/02/06 23:15
دورتموند
3
فینال
مشاهده جزئیات
فرانکفورت
1
1396/03/06 22:30
دورتموند
2