جام حذفی آلمان 2018-2019

یک هشتم نهایی
مشاهده جزئیات
شالکه
4
1397/11/17 23:15
دوسلدورف
1
مشاهده جزئیات
دورتموند
1
2
1397/11/16 23:15
وردربرمن
1
4
مشاهده جزئیات
هرتابرلین
2
1397/11/17 23:15
بایرن مونیخ
3
مشاهده جزئیات
هایدنهایم
2
1397/11/16 21:00
بایرلورکوزن
1
مشاهده جزئیات
دویسبورگ
1
1397/11/16 23:15
پادربورن
3
مشاهده جزئیات
هامبورگ
1
1397/11/16 21:00
نورنبرگ
0
مشاهده جزئیات
هولشتاین کیل
0
1397/11/17 21:00
آگزبورگ
1
مشاهده جزئیات
لایپزیش
1
1397/11/17 21:00
وولفسبورگ
0
یک چهارم نهایی
مشاهده جزئیات
شالکه
0
1398/01/14 23:15
وردربرمن
2
مشاهده جزئیات
بایرن مونیخ
5
1398/01/14 21:00
هایدنهایم
4
مشاهده جزئیات
پادربورن
0
1398/01/13 21:00
هامبورگ
2
مشاهده جزئیات
آگزبورگ
1
1398/01/13 23:15
لایپزیش
1
نیمه نهایی
مشاهده جزئیات
وردربرمن
2
1398/02/04 23:15
بایرن مونیخ
3
مشاهده جزئیات
هامبورگ
1
1398/02/03 23:15
لایپزیش
3