جام حذفی اسپانیا 2016-2017

یک شانزدهم نهایی
مشاهده جزئیات
وایادولید
1
1395/09/11 22:30
رئال‌سوسیداد
3
مشاهده جزئیات
رئال‌سوسیداد
1
1395/09/30 22:30
وایادولید
1
مشاهده جزئیات
تولدو
0
1395/09/10 21:30
ویارئال
3
مشاهده جزئیات
ویارئال
1
1395/09/30 21:30
تولدو
1
مشاهده جزئیات
ریسینگ سانتاندر
1
1395/09/12 00:30
بیلبائو
2
مشاهده جزئیات
بیلبائو
3
1395/10/02 23:30
ریسینگ سانتاندر
0
مشاهده جزئیات
هرکولس
1
1395/09/11 00:30
بارسلونا
1
مشاهده جزئیات
بارسلونا
7
1395/10/02 00:30
هرکولس
0
مشاهده جزئیات
گوجوئلو
0
1395/09/10 23:30
اتلتیکومادرید
6
مشاهده جزئیات
اتلتیکومادرید
4
1395/09/30 23:30
گوجوئلو
1
مشاهده جزئیات
اوئسکا
2
1395/09/11 23:30
لاس پالماس
2
مشاهده جزئیات
لاس پالماس
2
1395/09/30 23:30
اوئسکا
1
مشاهده جزئیات
گرانادا
1
1395/09/10 23:30
اوساسونا
0
مشاهده جزئیات
اوساسونا
2
1395/10/01 23:30
گرانادا
0
مشاهده جزئیات
خیخون
1
1395/09/09 23:30
ایبار
2
مشاهده جزئیات
ایبار
3
1395/10/01 21:30
خیخون
1
مشاهده جزئیات
بتیس
1
1395/09/10 00:30
دیپورتیوو لاکرونیا
0
مشاهده جزئیات
دیپورتیوو لاکرونیا
3
1395/10/01 23:30
بتیس
1
مشاهده جزئیات
خیمناستیک
0
1395/09/11 23:30
آلاوس
3
مشاهده جزئیات
آلاوس
3
1395/10/02 22:30
خیمناستیک
0
مشاهده جزئیات
کوردوبا
2
1395/09/10 23:30
مالاگا
0
مشاهده جزئیات
مالاگا
3
1395/09/30 23:30
کوردوبا
4
مشاهده جزئیات
آلکورکون
1
1395/09/09 23:30
اسپانیول
1
مشاهده جزئیات
اسپانیول
1
3
1395/10/02 23:30
آلکورکون
1
4
مشاهده جزئیات
لئونسا
1
1395/08/05 22:30
رئال‌مادرید
7
مشاهده جزئیات
رئال‌مادرید
6
1395/09/10 21:30
لئونسا
1
مشاهده جزئیات
فورمنترا
1
1395/09/10 23:30
سویا
5
مشاهده جزئیات
سویا
9
1395/10/01 21:30
فورمنترا
1
مشاهده جزئیات
لگانس
1
1395/09/09 22:30
والنسیا
3
مشاهده جزئیات
والنسیا
2
1395/10/01 23:30
لگانس
1
مشاهده جزئیات
مورسیا
0
1395/09/10 23:30
سلتاویگو
1
مشاهده جزئیات
سلتاویگو
1
1395/10/02 22:30
مورسیا
0
یک هشتم نهایی
مشاهده جزئیات
رئال‌سوسیداد
3
1395/10/15 21:30
ویارئال
1
مشاهده جزئیات
ویارئال
1
1395/10/22 21:30
رئال‌سوسیداد
1
مشاهده جزئیات
بیلبائو
2
1395/10/16 23:45
بارسلونا
1
مشاهده جزئیات
بارسلونا
3
1395/10/22 23:45
بیلبائو
1
مشاهده جزئیات
لاس پالماس
0
1395/10/14 23:45
اتلتیکومادرید
2
مشاهده جزئیات
اتلتیکومادرید
2
1395/10/21 23:45
لاس پالماس
3
مشاهده جزئیات
اوساسونا
0
1395/10/14 21:30
ایبار
3
مشاهده جزئیات
ایبار
0
1395/10/23 21:30
اوساسونا
0
مشاهده جزئیات
دیپورتیوو لاکرونیا
2
1395/10/14 23:45
آلاوس
2
مشاهده جزئیات
آلاوس
1
1395/10/22 21:30
دیپورتیوو لاکرونیا
1
مشاهده جزئیات
آلکورکون
0
1395/10/15 21:30
کوردوبا
0
مشاهده جزئیات
کوردوبا
1
1395/10/22 21:30
آلکورکون
2
مشاهده جزئیات
رئال‌مادرید
3
1395/10/15 23:45
سویا
0
مشاهده جزئیات
سویا
3
1395/10/23 23:45
رئال‌مادرید
3
مشاهده جزئیات
والنسیا
1
1395/10/14 21:30
سلتاویگو
4
مشاهده جزئیات
سلتاویگو
2
1395/10/23 21:30
والنسیا
1
یک چهارم نهایی
مشاهده جزئیات
رئال‌سوسیداد
0
1395/10/30 23:45
بارسلونا
1
مشاهده جزئیات
بارسلونا
5
1395/11/07 23:45
رئال‌سوسیداد
2
مشاهده جزئیات
اتلتیکومادرید
3
1395/10/30 21:45
ایبار
0
مشاهده جزئیات
ایبار
2
1395/11/06 21:45
اتلتیکومادرید
2
مشاهده جزئیات
آلکورکون
0
1395/10/29 21:45
آلاوس
2
مشاهده جزئیات
آلاوس
0
1395/11/05 21:45
آلکورکون
0
مشاهده جزئیات
رئال‌مادرید
1
1395/10/29 23:45
سلتاویگو
2
مشاهده جزئیات
سلتاویگو
2
1395/11/06 23:45
رئال‌مادرید
2
نیمه نهایی
مشاهده جزئیات
اتلتیکومادرید
1
1395/11/13 23:30
بارسلونا
2
مشاهده جزئیات
بارسلونا
1
1395/11/19 23:30
اتلتیکومادرید
1
مشاهده جزئیات
سلتاویگو
0
1395/11/14 23:30
آلاوس
0
مشاهده جزئیات
آلاوس
1
1395/11/20 23:30
سلتاویگو
0
فینال
مشاهده جزئیات
بارسلونا
3
1396/03/07 00:00
آلاوس
1
آلاوس
بارسلونا