جام حذفی فرانسه 2017-2016

یک چهارم نهایی
مشاهده جزئیات
آنژه
2
1396/01/16 21:00
بوردو
1
مشاهده جزئیات
سنت رافائل
0
1396/01/15 20:30
گنگام
1
مشاهده جزئیات
آورانچس
0
1396/01/16 23:35
پاری سن ژرمن
4
مشاهده جزئیات
موناکو
2
1396/01/15 23:30
لیل
1
نیمه نهایی
مشاهده جزئیات
آنژه
2
1396/02/05 23:30
گنگام
0
مشاهده جزئیات
پاری سن ژرمن
5
1396/02/06 23:35
موناکو
0
فینال
مشاهده جزئیات
آنژه
0
1396/03/06 23:30
پاری سن ژرمن
1