کوپا آمريکا 2021

یک چهارم نهایی
مشاهده جزئیات
آرژانتین
3
1400/04/13 05:30
اکوادور
0
مشاهده جزئیات
اروگوئه
0
2
1400/04/13 02:30
کلمبیا
0
4
مشاهده جزئیات
برزیل
1
1400/04/12 04:30
شیلی
0
مشاهده جزئیات
پرو
3
4
1400/04/12 01:30
پاراگوئه
3
3
نیمه نهایی
مشاهده جزئیات
آرژانتین
1
3
1400/04/16 05:30
کلمبیا
1
2
مشاهده جزئیات
برزیل
1
1400/04/15 03:30
پرو
0
فینال
مشاهده جزئیات
آرژانتین
1
1400/04/20 04:30
برزیل
0