14:30
1/8
ویتنام
1 - 1 نتیجه 120 دقیقه
اردن
17:30
1/8
چین
1 - 2 نتیجه 120 دقیقه
تایلند
20:30
1/8
عمان
2 - 0 نتیجه 120 دقیقه
ایران