لیگ جهانی والیبال 2015

تیم امتیاز بازیها جزئيات نتايج ست پوئن
بازی برد باخت 3
0
3
1
3
2
2
3
1
3
0
3
برده باخته معدل برده باخته معدل
1 آمریکا 27 12 9 3 2 6 1 1 0 2 29 17 1.706 1071 992 1.080
2 لهستان 22 12 8 4 1 3 4 2 2 0 30 23 1.304 1179 1138 1.036
3 ایران 18 12 6 6 4 1 1 1 5 0 25 21 1.190 1031 1021 1.010
4 روسیه 5 12 1 11 0 1 0 2 4 5 11 34 0.324 946 1076 0.879