لیگ برتر بسکتبال | فصل : 1400

شهرداری گرگان

87 - 89
1401/02/07 20:15

ذوب آهن

کوارتر اول کوارتر دوم کوارتر سوم کوارتر چهارم کوارتر اضافه
شهرداری گرگان 21 19 13 23 11
ذوب آهن 20 19 21 16 11

ویدیوهای بازی شهرداری گرگان و ذوب آهن