قطعی احتمالی قرضی آخرین تغییرات : یکشنبه 7 خرداد - 17:43
تیم
بازیکنان ورودی
بازیکنان خروجی
in بازیکنان ورودی
پوریا آریاکیا پوریا آریاکیا
x انتقال از تراکتور به آلومینیوم اراک
out بازیکنان خروجی
امیرمحمد هوشمند امیرمحمد هوشمند
x انتقال از آلومینیوم اراک
حسین پورحمیدی حسین پورحمیدی
x انتقال از آلومینیوم اراک به تراکتور
هانسل زاپاتا هانسل زاپاتا
x انتقال از آلومینیوم اراک
in بازیکنان ورودی
out بازیکنان خروجی
in بازیکنان ورودی
out بازیکنان خروجی
in بازیکنان ورودی
محمدمهدی احمدی محمدمهدی احمدی
x انتقال از نفت مسجدسلیمان به پرسپولیس
out بازیکنان خروجی
شیخ دیاباته شیخ دیاباته
x انتقال از پرسپولیس
سیامک نعمتی سیامک نعمتی
x انتقال از پرسپولیس
in بازیکنان ورودی
out بازیکنان خروجی
تیتو اوکلو تیتو اوکلو
x انتقال از پیکان
شرزود تمیروف شرزود تمیروف
x انتقال از پیکان
سامان فلاح سامان فلاح
x انتقال از پیکان به سپاهان
غلامرضا ثابت ایمانی غلامرضا ثابت ایمانی
x انتقال از پیکان به سپاهان
محمدرشید مظاهری محمدرشید مظاهری
x انتقال از پیکان
in بازیکنان ورودی
حسین پورحمیدی حسین پورحمیدی
x انتقال از آلومینیوم اراک به تراکتور
out بازیکنان خروجی
پوریا آریاکیا پوریا آریاکیا
x انتقال از تراکتور به آلومینیوم اراک
آرش قادری آرش قادری
x انتقال از تراکتور
احسان مرادیان احسان مرادیان
x انتقال از تراکتور
خایمه رومرو گومز خایمه رومرو گومز
x انتقال از تراکتور
رضا سیف احمدی رضا سیف احمدی
x انتقال از تراکتور
سجاد دانایی باغکی سجاد دانایی باغکی
x انتقال از تراکتور
محمد عباس زاده محمد عباس زاده
x انتقال از تراکتور
in بازیکنان ورودی
out بازیکنان خروجی
حبیب فرعباسی حبیب فرعباسی
x انتقال از ذوب آهن
in بازیکنان ورودی
رضا شکاری رضا شکاری
x انتقال از گل گهرسیرجان به سپاهان
سامان فلاح سامان فلاح
x انتقال از پیکان به سپاهان
غلامرضا ثابت ایمانی غلامرضا ثابت ایمانی
x انتقال از پیکان به سپاهان
محمد محبی محمد محبی
x انتقال از سانتا کلارا به سپاهان
out بازیکنان خروجی
الویس کامسوبا الویس کامسوبا
x انتقال از سپاهان
رناتو داسیلویرا رناتو داسیلویرا
x انتقال از سپاهان
مانوئل فرناندز مانوئل فرناندز
x انتقال از سپاهان
نیلسون جونیور نیلسون جونیور
x انتقال از سپاهان
رامین رضائیان رامین رضائیان
x انتقال از سپاهان
مسعود ریگی مسعود ریگی
x انتقال از سپاهان
یاسین سلمانی یاسین سلمانی
x انتقال از سپاهان
in بازیکنان ورودی
out بازیکنان خروجی
in بازیکنان ورودی
out بازیکنان خروجی
امیرحسین فرهادی امیرحسین فرهادی
x انتقال از صنعت نفت آبادان
طالب ریکانی طالب ریکانی
x انتقال از صنعت نفت آبادان
مهدی ممی زاده مهدی ممی زاده
x انتقال از صنعت نفت آبادان به فولاد
in بازیکنان ورودی
مهدی ممی زاده مهدی ممی زاده
x انتقال از صنعت نفت آبادان به فولاد
out بازیکنان خروجی
محمدامین حزباوی محمدامین حزباوی
x انتقال از فولاد به السد
یوکیا سوگیتا یوکیا سوگیتا
x انتقال از فولاد
الکساندر آلگریا الکساندر آلگریا
x انتقال از فولاد
روبرتو تورس روبرتو تورس
x انتقال از فولاد
in بازیکنان ورودی
out بازیکنان خروجی
آرمین سهرابیان آرمین سهرابیان
x انتقال از گل گهرسیرجان
امین پورعلی امین پورعلی
x انتقال از گل گهرسیرجان
طاها شریعتی طاها شریعتی
x انتقال از گل گهرسیرجان
رضا شکاری رضا شکاری
x انتقال از گل گهرسیرجان به سپاهان
شایان مصلح شایان مصلح
x انتقال از گل گهرسیرجان
محسن فروزان محسن فروزان
x انتقال از گل گهرسیرجان
محمدحسین اکبرمنادی محمدحسین اکبرمنادی
x انتقال از گل گهرسیرجان
مرتضی تبریزی مرتضی تبریزی
x انتقال از گل گهرسیرجان
مهران گلزاری مهران گلزاری
x انتقال از گل گهرسیرجان
یونس شاکری یونس شاکری
x انتقال از گل گهرسیرجان
in بازیکنان ورودی
out بازیکنان خروجی
in بازیکنان ورودی
out بازیکنان خروجی
جرج بورا نوگیرا جرج بورا نوگیرا
x انتقال از مس کرمان
ران تونگییگ ران تونگییگ
x انتقال از مس کرمان
in بازیکنان ورودی
out بازیکنان خروجی
in بازیکنان ورودی
مسعود شجاعی مسعود شجاعی
x انتقال از هوادار به نساجی مازندران
out بازیکنان خروجی
in بازیکنان ورودی
out بازیکنان خروجی
محمدمهدی احمدی محمدمهدی احمدی
x انتقال از نفت مسجدسلیمان به پرسپولیس