بازی بسکتبال شهرداری گرگان و کاله - 1 خرداد 1402

1 خرداد 1402 - 16:00
نتیجه نهایی

شهرداری گرگان

73 - 58
نتیجه نهایی

کاله