بازی بسکتبال کاله و مس کرمان - 29 آبان 1402

29 آبان 1402 - 16:00
نتیجه نهایی

کاله

80 - 81
نتیجه نهایی

مس کرمان