بازی برد مساوی باخت گل -/+ تفاضل امتياز
1
ایران
ایران
0 0 0 0 0-0 0 0
2
آمریکا
آمریکا
0 0 0 0 0-0 0 0
3
انگلیس
انگلیس
0 0 0 0 0-0 0 0
4
برنده پلی آف اروپا
برنده پلی آف اروپا
0 0 0 0 0-0 0 0