نمودار حذفی جام جهانی

یک هشتم

یک چهارم

نیمه نهایی

فینال