نمودار حذفی جام ملت های زیر 23 سال آسیا

یک چهارم

نیمه نهایی

فینال