نمودار حذفی لیگ کنفرانس اروپا

یک هشتم

یک چهارم

نیمه نهایی

فینال

رفت و برگشت
مولده
مولده
2
کلوب بروژ
کلوب بروژ
4
close
رفت 17 اسفند 1402 - 21:15
مولده
مولده
2
کلوب بروژ
کلوب بروژ
1
برگشت 24 اسفند 1402 - 23:30
کلوب بروژ
کلوب بروژ
3
مولده
مولده
0
رفت و برگشت
دیناموزاگرب
دیناموزاگرب
3
پائوک
پائوک
5
close
رفت 17 اسفند 1402 - 23:30
دیناموزاگرب
دیناموزاگرب
2
پائوک
پائوک
0
برگشت 24 اسفند 1402 - 21:15
پائوک
پائوک
5
دیناموزاگرب
دیناموزاگرب
1
رفت و برگشت
سروت
سروت
0 (1)
ویکتوریا پلژن
ویکتوریا پلژن
0 (3)
close
رفت 17 اسفند 1402 - 23:30
سروت
سروت
0
ویکتوریا پلژن
ویکتوریا پلژن
0
برگشت 24 اسفند 1402 - 21:15
ویکتوریا پلژن
ویکتوریا پلژن
0 (3)
سروت
سروت
0 (1)
رفت و برگشت
مکابی
مکابی
4
فیورنتینا
فیورنتینا
5
close
رفت 17 اسفند 1402 - 23:30
مکابی
مکابی
3
فیورنتینا
فیورنتینا
4
برگشت 24 اسفند 1402 - 21:15
فیورنتینا
فیورنتینا
1
مکابی
مکابی
1
رفت و برگشت
سن ژیلوا
سن ژیلوا
1
فنرباغچه
فنرباغچه
3
close
رفت 17 اسفند 1402 - 23:30
سن ژیلوا
سن ژیلوا
0
فنرباغچه
فنرباغچه
3
برگشت 24 اسفند 1402 - 21:15
فنرباغچه
فنرباغچه
0
سن ژیلوا
سن ژیلوا
1
رفت و برگشت
المپیاکوس
المپیاکوس
7
مکابی
مکابی
5
close
رفت 17 اسفند 1402 - 21:15
المپیاکوس
المپیاکوس
1
مکابی
مکابی
4
برگشت 24 اسفند 1402 - 23:30
مکابی
مکابی
1
المپیاکوس
المپیاکوس
6
رفت و برگشت
آژاکس
آژاکس
0
استون ویلا
استون ویلا
4
close
رفت 17 اسفند 1402 - 21:15
آژاکس
آژاکس
0
استون ویلا
استون ویلا
0
برگشت 24 اسفند 1402 - 23:30 video
استون ویلا
استون ویلا
4
آژاکس
آژاکس
0
رفت و برگشت
اشتورم گراتس
اشتورم گراتس
1
لیل
لیل
4
close
رفت 17 اسفند 1402 - 21:15
اشتورم گراتس
اشتورم گراتس
0
لیل
لیل
3
برگشت 24 اسفند 1402 - 23:30
لیل
لیل
1
اشتورم گراتس
اشتورم گراتس
1
رفت و برگشت
کلوب بروژ
کلوب بروژ
1
پائوک
پائوک
0
close
رفت 23 فروردين 1403 - 22:30
کلوب بروژ
کلوب بروژ
1
پائوک
پائوک
0
برگشت 30 فروردين 1403 - 22:30
پائوک
پائوک
کلوب بروژ
کلوب بروژ
رفت و برگشت
ویکتوریا پلژن
ویکتوریا پلژن
0
فیورنتینا
فیورنتینا
0
close
رفت 23 فروردين 1403 - 20:15
ویکتوریا پلژن
ویکتوریا پلژن
0
فیورنتینا
فیورنتینا
0
برگشت 30 فروردين 1403 - 20:15 anten
فیورنتینا
فیورنتینا
ویکتوریا پلژن
ویکتوریا پلژن
رفت و برگشت
المپیاکوس
المپیاکوس
3
فنرباغچه
فنرباغچه
2
close
رفت 23 فروردين 1403 - 20:15
المپیاکوس
المپیاکوس
3
فنرباغچه
فنرباغچه
2
برگشت 30 فروردين 1403 - 22:30 anten
فنرباغچه
فنرباغچه
المپیاکوس
المپیاکوس
رفت و برگشت
استون ویلا
استون ویلا
2
لیل
لیل
1
close
رفت 23 فروردين 1403 - 22:30
استون ویلا
استون ویلا
2
لیل
لیل
1
برگشت 30 فروردين 1403 - 20:15 anten
لیل
لیل
استون ویلا
استون ویلا
برنده کلوپ بروژ - پائوک
برنده کلوپ بروژ - پائوک
برنده فیورنتینا - ویکتوریا پلژن
برنده فیورنتینا - ویکتوریا پلژن
برنده المپیاکوس - فیورنتینا
برنده المپیاکوس - فیورنتینا
برنده استون ویلا - لیل
برنده استون ویلا - لیل
فینال
9 خرداد 1403 / استادیوم آجیا صوفیه آتن
9 خرداد 1403 / استادیوم آجیا صوفیه آتن