لیگ ستارگان قطر 2021-2022 | هفته : 11
نتیجه نهایی
0 - 6
1400/11/11 17:00
ترکیب اصلی الوکره قطر
 • 22 مبارک
 • 2 لوکاس مندس
 • 4 آیاش
 • 8 مجید
 • 9 بنیوتو
 • 11 Mazeed A.
 • 12 مراد ناجی حسین
 • 16 Masmoudi B.
 • 17 Shehata H.
 • 18 Al-Nasr S.
 • 20 ناصر صالح ال یزیدی
ذخیره ها
 • 1 Saeed Ibrahim M.
 • 7 Bin Halabi S. S.
 • 14 علی
 • 15 موفتاح
 • 23 Shurrab K. Y.
 • 34 Irfan N.
 • 70 محمود

اتفاقات بازی

12'
اکرم عفیف علی اسدالله
14'
طارق سلمان
17'
رودریگو تاباتا اکرم عفیف
30'
Mazeed A.
33'
حسن الهایدوس علی اسدالله
46'
موفتاح Mazeed A.
46'
علی لوکاس مندس
46'
Irfan N. مراد ناجی حسین
58'
اکرم عفیف سانتی کازورلا
61'
Shurrab K. Y. آیاش
63'
محمود بنیوتو
65'
بوعلام خوخی طارق سلمان
66'
آندره آیو سانتی کازورلا
66'
آندره آیو بغداد بونجاح
74'
الیزیدی رودریگو تاباتا
74'
Gomaa A. رورو
79'
Masmoudi B.
83'
Al-Saeed A. M. حسن الهایدوس
90+2'
عبد الکریم حسن اکرم عفیف
22 مبارک
12 مراد ناجی حسین
16 Masmoudi B.
4 آیاش
17 Shehata H.
2 لوکاس مندس
11 Mazeed A.
8 مجید
18 Al-Nasr S.
9 بنیوتو
20 ناصر صالح ال یزیدی
22 برشام
3 عبد الکریم حسن
6 طارق سلمان
2 رورو
10 حسن الهایدوس
19 سانتی کازورلا
17 گیلهرم
8 علی اسدالله
15 اکرم عفیف
12 رودریگو تاباتا
11 بغداد بونجاح
22 مبارک
12 مراد ناجی حسین
16 Masmoudi B.
4 آیاش
17 Shehata H.
2 لوکاس مندس
11 Mazeed A.
8 مجید
18 Al-Nasr S.
9 بنیوتو
20 ناصر صالح ال یزیدی
22 برشام
3 عبد الکریم حسن
6 طارق سلمان
2 رورو
10 حسن الهایدوس
19 سانتی کازورلا
17 گیلهرم
8 علی اسدالله
15 اکرم عفیف
12 رودریگو تاباتا
11 بغداد بونجاح
ترکیب اصلی السد
 • 22 برشام
 • 2 رورو
 • 3 عبد الکریم حسن
 • 6 طارق سلمان
 • 8 علی اسدالله
 • 10 حسن الهایدوس
 • 11 بغداد بونجاح
 • 12 رودریگو تاباتا
 • 15 اکرم عفیف
 • 17 گیلهرم
 • 19 سانتی کازورلا
ذخیره ها
 • 1 سعد ال شیب
 • 13 الیزیدی
 • 16 بوعلام خوخی
 • 21 Gomaa A.
 • 23 Al-Saeed A. M.
 • 24 آندره آیو
 • 31 بالاده
 • 92 Almanai M. N.

آمار مسابقه