بازی الریان و استقلال تاجیکستان - هفته 5 - 1401/02/03

ترکیب اصلی الریان
 • 1 باکر
 • 2 Malolah A.
 • 4 احمد یاسر
 • 5 دامی ترائوره
 • 8 یاسیان براهیمی C
 • 16 Al Tairi O.
 • 17 علی عبدالطیف
 • 21 جوما
 • 22 بولی
 • 25 Abouelela M. O.
 • 88 استیون انزونزی
ذخیره ها
 • 6 الکوربی
 • 7 خالد مفتاح
 • 12 سوراگ
 • 13 Saud A.
 • 14 تمیم منصور
 • 15 Awad M.
 • 19 مسعود
 • 24 عمر دین
 • 26 Al-Rawi A.
 • 29 Alghareeb H.

اتفاقات بازی

14'
داورونوف yellow-card
46'
الکوربی subtitute-in Abouelela M. O. subtitute-out
45+1'
علی عبدالطیف yellow-card
50'
Kosmynin V. yellow-card
62'
Bocoum E. subtitute-in راخیموف subtitute-out
75'
Awad M. subtitute-in Malolah A. subtitute-out
77'
زویروف subtitute-in ژالیوف subtitute-out
77'
Zoirov I. subtitute-in سولیمونوف subtitute-out
85'
احمد یاسر yellow-card
85'
Bocoum E. yellow-card
86'
Al-Rawi A. subtitute-in الکوربی subtitute-out
90'
بولی goal
pitch
1 باکر
2 Malolah A.
5 دامی ترائوره
4 احمد یاسر
21 جوما
88 استیون انزونزی
25 Abouelela M. O.
17 علی عبدالطیف
16 Al Tairi O.
8 یاسیان براهیمی
22 بولی
50 Khasanov M.
17 Kosmynin V.
44 Chicherin N.
5 دژالیلف
27 Imomnazarov D.
8 داورونوف
77 Isayev M.
7 راخیموف
11 شرونی
70 سولیمونوف
63 ژالیوف
pitch
1 باکر
2 Malolah A.
5 دامی ترائوره
4 احمد یاسر
21 جوما
88 استیون انزونزی
25 Abouelela M. O.
17 علی عبدالطیف
16 Al Tairi O.
8 یاسیان براهیمی
22 بولی
50 Khasanov M.
17 Kosmynin V.
44 Chicherin N.
5 دژالیلف
27 Imomnazarov D.
8 داورونوف
77 Isayev M.
7 راخیموف
11 شرونی
70 سولیمونوف
63 ژالیوف
ترکیب اصلی استقلال تاجیکستان
 • 50 Khasanov M.
 • 5 دژالیلف
 • 7 راخیموف
 • 8 داورونوف
 • 11 شرونی
 • 17 Kosmynin V.
 • 27 Imomnazarov D.
 • 44 Chicherin N.
 • 63 ژالیوف C
 • 70 سولیمونوف
 • 77 Isayev M.
ذخیره ها
 • 1 یتیمو
 • 9 زویروف
 • 14 Kovussho S.
 • 16 Juraev O.
 • 19 نظروف
 • 23 Karomatullozoda A.
 • 84 Zoirov I.
 • 90 Bocoum E.

آمار مسابقه

ویدیوهای بازی الریان و استقلال تاجیکستان