شارجه امارات

1 - 1
1401/01/26 21:45
ترکیب اصلی شارجه امارات
 • 40 الحسانی
 • 3 Saleh A. H.
 • 4 عبدالرحمان C
 • 8 عبدالبسیط
 • 11 سیف رشید
 • 13 سالم
 • 20 برنارد
 • 24 Rashid M.
 • 28 مالانگو
 • 29 اتابک شکوروف
 • 30 اوسمان کامارا
ذخیره ها
 • 6 سرور
 • 17 الدهنهانی
 • 21 عبدالله کاظم
 • 23 صالح
 • 26 Bin Habib D.
 • 32 Al Hamadi A. I.
 • 33 Hamad F.
 • 49 Mohsin M.
 • 79 احمد علی جمعه

اتفاقات بازی

30'
عبدالبسیط
34'
دامی ترائوره
41'
سیف رشید
45'
برنارد
46'
سرور عبدالبسیط
46'
عبدالله کاظم سیف رشید
54'
الکوربی تمیم منصور
62'
اتابک شکوروف
65'
استیون انزونزی
78'
صالح مالانگو
80'
خالد مفتاح جوما
87'
مسعود Al Tairi O.
90'
علی عبدالطیف
40 الحسانی
24 Rashid M.
4 عبدالرحمان
13 سالم
3 Saleh A. H.
11 سیف رشید
8 عبدالبسیط
29 اتابک شکوروف
20 برنارد
28 مالانگو
30 اوسمان کامارا
1 باکر
21 جوما
4 احمد یاسر
5 دامی ترائوره
2 Malolah A.
16 Al Tairi O.
88 استیون انزونزی
17 علی عبدالطیف
8 یاسیان براهیمی
14 تمیم منصور
22 بولی
40 الحسانی
24 Rashid M.
4 عبدالرحمان
13 سالم
3 Saleh A. H.
11 سیف رشید
8 عبدالبسیط
29 اتابک شکوروف
20 برنارد
28 مالانگو
30 اوسمان کامارا
1 باکر
21 جوما
4 احمد یاسر
5 دامی ترائوره
2 Malolah A.
16 Al Tairi O.
88 استیون انزونزی
17 علی عبدالطیف
8 یاسیان براهیمی
14 تمیم منصور
22 بولی
ترکیب اصلی الریان
 • 1 باکر
 • 2 Malolah A.
 • 4 احمد یاسر
 • 5 دامی ترائوره
 • 8 یاسیان براهیمی
 • 14 تمیم منصور
 • 16 Al Tairi O.
 • 17 علی عبدالطیف
 • 21 جوما
 • 22 بولی
 • 88 استیون انزونزی
ذخیره ها
 • 6 الکوربی
 • 7 خالد مفتاح
 • 12 سوراگ
 • 13 Saud A.
 • 15 Awad M.
 • 19 مسعود
 • 24 عمر دین
 • 27 Al-Nasser M. E.
 • 70 بینسابا
 • 77 تاباسیده

آمار مسابقه

ویدیوهای بازی شارجه امارات و الریان