ترکیب اصلی
 • 1 بن فوستر
 • 2 انگاکیا
 • 10 جائو پدرو
 • 11 ماسینا
 • 12 سما
 • 15 کرگ کاتچارت
 • 16 دن گاسلینگ
 • 19 موسی سیسوکو C
 • 27 کاباسله
 • 28 Kalu S.
 • 39 Kayembe E.
ذخیره ها
 • 4 اتبو
 • 5 تروست اکونگ
 • 14 حسن کامارا
 • 26 بچمن
 • 31 سیرالتا
 • 34 Baah K.
 • 42 Morris J.
 • 49 Cukur T.

اتفاقات بازی

6'
جائو پدرو
18'
جیمز مدیسون یوری تیلمانس
22'
جیمی واردی جیمز مدیسون
46'
مارک آلبرایتون نامپالیس مندی
46'
هاروی بارنس مارک آلبرایتون
46'
حسن کامارا دن گاسلینگ
55'
یوری تیلمانس
57'
دنیل آمارتی جانی ایونز
70'
جیمی واردی هاروی بارنس
81'
داکا جیمی واردی
81'
اتبو سما
86'
هاروی بارنس جیمز مدیسون
1 بن فوستر
2 انگاکیا
27 کاباسله
15 کرگ کاتچارت
11 ماسینا
19 موسی سیسوکو
39 Kayembe E.
16 دن گاسلینگ
28 Kalu S.
10 جائو پدرو
12 سما
12 دنی وارد
2 جاستین
6 جانی ایونز
3 فوفانا
27 کاستانه
24 نامپالیس مندی
7 هاروی بارنس
22 کیران دوزبری هال
8 یوری تیلمانس
10 جیمز مدیسون
9 جیمی واردی
1 بن فوستر
2 انگاکیا
27 کاباسله
15 کرگ کاتچارت
11 ماسینا
19 موسی سیسوکو
39 Kayembe E.
16 دن گاسلینگ
28 Kalu S.
10 جائو پدرو
12 سما
12 دنی وارد
2 جاستین
6 جانی ایونز
3 فوفانا
27 کاستانه
24 نامپالیس مندی
7 هاروی بارنس
22 کیران دوزبری هال
8 یوری تیلمانس
10 جیمز مدیسون
9 جیمی واردی
ترکیب اصلی
 • 12 دنی وارد
 • 2 جاستین
 • 3 فوفانا
 • 6 جانی ایونز C
 • 7 هاروی بارنس
 • 8 یوری تیلمانس
 • 9 جیمی واردی
 • 10 جیمز مدیسون
 • 22 کیران دوزبری هال
 • 24 نامپالیس مندی
 • 27 کاستانه
ذخیره ها

آمار مسابقه