نتیجه نهایی
4 - 1
1401/03/01 19:30
ترکیب اصلی لسترسیتی
 • 1 کسپر اشمایکل
 • 2 جیمز جاستین
 • 3 وسلی فوفانا
 • 6 جانی ایونز
 • 7 هاروی بارنس
 • 8 یوری تیلمانس
 • 9 جیمی واردی
 • 10 جیمز مدیسون
 • 22 کی ران دوزبری هال
 • 24 نامپالیس مندی
 • 27 تیموتی کاستانیه
ذخیره ها
 • 4 چاآلار سیونچو
 • 11 مارک آلبرایتون
 • 12 دنی وارد
 • 14 کلیچی ایهیناچو
 • 17 آیوز پرز
 • 18 دنیل آمارتی
 • 21 ریکاردو پریرا
 • 29 پاتسون داکا
 • 37 آدمولا لوکمن

اتفاقات بازی

49'
جیمز مدیسون
63'
آیوز پرز کیران دوزبری هال
63'
چارلی آدامز آرمسترانگ
69'
آریل رومئو
70'
پریه را کاستانه
72'
جنپو طارق الیونسی
74'
جیمی واردی هاروی بارنس
77'
آدمولا لوکمن هاروی بارنس
79'
جیمز وارد روز
81'
آیوز پرز جیمز مدیسون
82'
دنیل آمارتی جیمز مدیسون
83'
شان لانگ ناتان ردموند
90+3'
اسمالبون آریل رومئو
90+6'
آیوز پرز پریه را
1 کسپر اشمایکل
27 تیموتی کاستانیه
3 وسلی فوفانا
6 جانی ایونز
2 جیمز جاستین
24 نامپالیس مندی
8 یوری تیلمانس
10 جیمز مدیسون
22 کی ران دوزبری هال
7 هاروی بارنس
9 جیمی واردی
1 آلکس مک کارتی
22 سالیسو
4 لیانکو
5 استیفنز
2 کایل واکر
24 طارق الیونسی
6 آریل رومئو
8 جیمز وارد روز
9 آرمسترانگ
11 ناتان ردموند
17 استیوارت آرمسترانگ
1 کسپر اشمایکل
27 تیموتی کاستانیه
3 وسلی فوفانا
6 جانی ایونز
2 جیمز جاستین
24 نامپالیس مندی
8 یوری تیلمانس
10 جیمز مدیسون
22 کی ران دوزبری هال
7 هاروی بارنس
9 جیمی واردی
1 آلکس مک کارتی
22 سالیسو
4 لیانکو
5 استیفنز
2 کایل واکر
24 طارق الیونسی
6 آریل رومئو
8 جیمز وارد روز
9 آرمسترانگ
11 ناتان ردموند
17 استیوارت آرمسترانگ
ترکیب اصلی ساوتهمپتون
 • 1 آلکس مک کارتی
 • 2 کایل واکر
 • 4 لیانکو
 • 5 استیفنز
 • 6 آریل رومئو
 • 8 جیمز وارد روز C
 • 9 آرمسترانگ
 • 11 ناتان ردموند
 • 17 استیوارت آرمسترانگ
 • 22 سالیسو
 • 24 طارق الیونسی
ذخیره ها
 • 7 شان لانگ
 • 10 چارلی آدامز
 • 13 ویلفردو کابایرو
 • 19 جنپو
 • 20 اسمالبون
 • 27 ابراهیم دیایو
 • 32 تئو والکات
 • 35 بدنارک
 • 43 والری

آمار مسابقه