0 - 1
1401/03/20 23:15

کرواسی

ترکیب اصلی دانمارک
ذخیره ها
 • 3 یانیک وسترگارد
 • 4 Nelsson V.
 • 7 ماتیاس ینسن
 • 9 مارتین برایثویت
 • 12 رابرت اسکوف
 • 13 راسموس کریستنستن
 • 15 فیلیپ بیلینگ
 • 16 دانیل لورسن
 • 17 استریگر لارسن
 • 19 یوناس ویند
 • 20 یوسف پولسن
 • 22 Vindahl P.

اتفاقات بازی

8'
آندرس کرنلیوس
46'
لوکا مودریچ ایوانوسک
46'
متئو کواچیچ کریستین جاکیچ
46'
جوزپ استانیشیچ شیمه ورسالیکو
58'
نیکولا ولاشیچ اورسیچ
61'
مارتین برایثویت دامسگارد
61'
راسموس کریستنستن دنیل واس
61'
یوناس ویند آندرس کرنلیوس
67'
خواکیم اندرسن
69'
ماریو پاسالیچ
75'
جوزپ استانیشیچ
77'
بودیمیر آندری کراماریچ
83'
یوسف پولسن اسکوف السن
86'
بودیمیر
90'
رابرت اسکوف یوسف پولسن
1 کسپر اشمایکل
18 دنیل واس
2 خواکیم اندرسن
6 آندرئاس کریستنسن
5 ژواکیم مهله
23 پیر امیل هویبرگ
10 کریستین اریکسن
8 توماس دلینی
14 دامسگارد
11 اسکوف السن
21 آندرس کرنلیوس
1 لیواکوویچ
22 Juranovic J.
6 Sutalo J.
20 مارتین ارلیچ
2 شیمه ورسالیکو
11 مارسلو بروزوویچ
16 کریستین جاکیچ
18 اورسیچ
15 ماریو پاسالیچ
19 ایوانوسک
9 آندری کراماریچ
1 کسپر اشمایکل
18 دنیل واس
2 خواکیم اندرسن
6 آندرئاس کریستنسن
5 ژواکیم مهله
23 پیر امیل هویبرگ
10 کریستین اریکسن
8 توماس دلینی
14 دامسگارد
11 اسکوف السن
21 آندرس کرنلیوس
1 لیواکوویچ
22 Juranovic J.
6 Sutalo J.
20 مارتین ارلیچ
2 شیمه ورسالیکو
11 مارسلو بروزوویچ
16 کریستین جاکیچ
18 اورسیچ
15 ماریو پاسالیچ
19 ایوانوسک
9 آندری کراماریچ
ترکیب اصلی کرواسی
 • 1 لیواکوویچ
 • 2 شیمه ورسالیکو
 • 6 Sutalo J.
 • 9 آندری کراماریچ
 • 11 مارسلو بروزوویچ C
 • 15 ماریو پاسالیچ
 • 16 کریستین جاکیچ
 • 18 اورسیچ
 • 19 ایوانوسک
 • 20 مارتین ارلیچ
 • 22 Juranovic J.
ذخیره ها
 • 3 جوزپ استانیشیچ
 • 4 ماجر
 • 5 دژه کالتا کار
 • 7 جوزیپ برکالو
 • 8 متئو کواچیچ
 • 10 لوکا مودریچ
 • 12 Labrovic N.
 • 13 نیکولا ولاشیچ
 • 14 سوکیک
 • 17 بودیمیر
 • 21 دوماگوج ویدا
 • 23 Ivusic I.

آمار مسابقه

ویدیوهای بازی دانمارک و کرواسی