بازی زوریا و مکابی - 18 آبان 1402

18 آبان 1402 - 23:30 نتیجه نهایی

زوریا

1 - 3
نتیجه نهایی

مکابی