بازی لوگانو و بازل - هفته 30 - 14 فروردين 1403

14 فروردين 1403 - 22:00 نتیجه نهایی

لوگانو

2 - 0
نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

13 '
subtitute-out
وویلوز اشمید
41 '
yellow-card
رناتو اشتفن
44 '
goal
هایداری پاس گل رناتو اشتفن
52 '
yellow-card
ماسک
55 '
yellow-card
کاچوری
55 '
yellow-card
محمد درگر
56 '
subtitute-out
کایومبو موریس مالون
57 '
subtitute-out
بنی محمد درگر
64 '
yellow-card
آگوستین
66 '
yellow-card
کایومبو
67 '
subtitute-out
ایگناسیو آلیسدا یانیس سیمینانی
68 '
subtitute-out
مارکز ماهو
69 '
goal
رناتو اشتفن
69 '
yellow-card
فابین فری
78 '
subtitute-out
ولادی رناتو اشتفن
79 '
subtitute-out
آجتی کاچوری
79 '
subtitute-out
زی جی آگوستین
89 '
subtitute-out
پریزبیلکو سلار
89 '
subtitute-out
نکامه ماسک

لوگانو

4-3-3

ترکیب تیم ها

لوگانو

4-3-3
سایپی
1 سایپی
اسپینوزا
6 اسپینوزا
مای
17 مای
هایداری
Goal
5 هایداری
یانیس سیمینانی
Substitute 67'
21 یانیس سیمینانی
ماسک
Card
Substitute 89'
7 ماسک
دومبیا
20 دومبیا
ساباتینی
C 14 ساباتینی
رناتو اشتفن
Goal
Goal
Card
Substitute 78'
11 رناتو اشتفن
سلار
Substitute 89'
9 سلار
ماهو
Substitute 68'
18 ماهو
سالوی
13 سالوی
اشمید
Substitute 13'
31 اشمید
فن بریمن
25 فن بریمن
فابین فری
Card
C 20 فابین فری
روگ
27 روگ
کاچوری
Card
Substitute 79'
28 کاچوری
تائولانت ژاکا
34 تائولانت ژاکا
کاده
30 کاده
آگوستین
Card
Substitute 79'
10 آگوستین
محمد درگر
Card
Substitute 57'
6 محمد درگر
موریس مالون
Substitute 56'
11 موریس مالون
سایپی
1 سایپی
اسپینوزا
6 اسپینوزا
مای
17 مای
هایداری
Goal
5 هایداری
یانیس سیمینانی
Substitute 67'
21 یانیس سیمینانی
ماسک
Card
Substitute 89'
7 ماسک
دومبیا
20 دومبیا
ساباتینی
C 14 ساباتینی
رناتو اشتفن
Goal
Goal
Card
Substitute 78'
11 رناتو اشتفن
سلار
Substitute 89'
9 سلار
ماهو
Substitute 68'
18 ماهو
سالوی
13 سالوی
اشمید
Substitute 13'
31 اشمید
فن بریمن
25 فن بریمن
فابین فری
Card
C 20 فابین فری
روگ
27 روگ
کاچوری
Card
Substitute 79'
28 کاچوری
تائولانت ژاکا
34 تائولانت ژاکا
کاده
30 کاده
آگوستین
Card
Substitute 79'
10 آگوستین
محمد درگر
Card
Substitute 57'
6 محمد درگر
موریس مالون
Substitute 56'
11 موریس مالون

بازیکنان ذخیره

لوگانو

 • Berbic S. Berbic S.
  13
 • ولادی ولادی
  Substitute 78'
  19
 • الوافی الوافی
  22
 • نکامه نکامه
  Substitute 89'
  24
 • مارکز مارکز
  Substitute 68'
  26
 • بابیک بابیک
  27
 • ایگناسیو آلیسدا ایگناسیو آلیسدا
  Substitute 67'
  31
 • Reynolds J. Reynolds J.
  36
 • پریزبیلکو پریزبیلکو
  Substitute 89'
  93
 • وویلوز وویلوز
  Substitute 13'
  3
 • آجتی آجتی
  Substitute 79'
  32
 • گائوتو گائوتو
  33
 • بنی بنی
  Substitute 57'
  35
 • کایومبو کایومبو
  Substitute 56' Card 66'
  38
 • زی جی زی جی
  Substitute 79'
  39
 • آکاهنومن آکاهنومن
  43
 • Pfeiffer T. Pfeiffer T.
  47
 • Xhemalija D. Xhemalija D.
  51

آمار مسابقه