بازی ناگویا گرامپوس و آویسپا فوکوئوکا - هفته 7 - 19 فروردين 1403

19 فروردين 1403 - 09:30 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

26 '
yellow-card
کاوازورا
43 '
yellow-card
تاشیرو
45 '
yellow-card
شیهاشی
60 '
subtitute-out
ولینگتون شهاب زاهدی
60 '
subtitute-out
کیتاجیما کنو
66 '
subtitute-out
ماسوی اوچیدا
66 '
subtitute-out
یاماناکا ایزومی
73 '
subtitute-out
کاناموری ایواساکی
73 '
subtitute-out
اودا یوزاوا
77 '
subtitute-out
کوبو ناکایاما
79 '
yellow-card
مائه
79 '
subtitute-out
شیگمی ماتسوکا
84 '
subtitute-out
پاتریک ناگای
84 '
subtitute-out
ایناگاکی تاکوجی یونموتو
90+2 '
yellow-card
میا

ترکیب تیم ها

تاکدا
16 تاکدا
میکانی
20 میکانی
ها چانگ ری
3 ها چانگ ری
کاوازورا
Card
24 کاوازورا
ناکایاما
Substitute 77'
27 ناکایاما
تاکوجی یونموتو
Substitute 84'
6 تاکوجی یونموتو
شیهاشی
Card
8 شیهاشی
اوچیدا
Substitute 66'
34 اوچیدا
تسوکاسا موریشیما
14 تسوکاسا موریشیما
ایزومی
Substitute 66'
7 ایزومی
ناگای
Substitute 84'
18 ناگای
موراکامی
31 موراکامی
میا
Card
5 میا
تاشیرو
Card
37 تاشیرو
گرولی
33 گرولی
ماعه جیما
29 ماعه جیما
مائه
Card
6 مائه
ماتسوکا
Substitute 79'
88 ماتسوکا
یوزاوا
Substitute 73'
2 یوزاوا
ایواساکی
Substitute 73'
18 ایواساکی
کنو
Substitute 60'
8 کنو
تاکدا
16 تاکدا
میکانی
20 میکانی
ها چانگ ری
3 ها چانگ ری
کاوازورا
Card
24 کاوازورا
ناکایاما
Substitute 77'
27 ناکایاما
تاکوجی یونموتو
Substitute 84'
6 تاکوجی یونموتو
شیهاشی
Card
8 شیهاشی
اوچیدا
Substitute 66'
34 اوچیدا
تسوکاسا موریشیما
14 تسوکاسا موریشیما
ایزومی
Substitute 66'
7 ایزومی
ناگای
Substitute 84'
18 ناگای
موراکامی
31 موراکامی
میا
Card
5 میا
تاشیرو
Card
37 تاشیرو
گرولی
33 گرولی
ماعه جیما
29 ماعه جیما
مائه
Card
6 مائه
ماتسوکا
Substitute 79'
88 ماتسوکا
یوزاوا
Substitute 73'
2 یوزاوا
ایواساکی
Substitute 73'
18 ایواساکی
کنو
Substitute 60'
8 کنو

بازیکنان ذخیره

 • یوشیدا یوشیدا
  5
 • پاتریک پاتریک
  Substitute 84'
  10
 • ایناگاکی ایناگاکی
  Substitute 84'
  15
 • ماسوی ماسوی
  Substitute 66'
  17
 • کوبو کوبو
  Substitute 77'
  25
 • Pisano A. Pisano A.
  35
 • یاماناکا یاماناکا
  Substitute 66'
  66
 • ناگای	ناگای
  1
 • اینویی اینویی
  4
 • کاناموری کاناموری
  Substitute 73'
  7
 • اودا اودا
  Substitute 73'
  16
 • ولینگتون ولینگتون
  Substitute 60'
  17
 • کیتاجیما کیتاجیما
  Substitute 60'
  25
 • شیگمی شیگمی
  Substitute 79'
  30

آمار مسابقه