بازی ناگویا گرامپوس و گامبا اوزاکا - هفته 13 - 22 اردیبهشت 1403

22 اردیبهشت 1403 - 10:30 نتیجه نهایی
لیگ جی لیگ ژاپن 2024 - هفته : 13 استادیوم Toyota Stadium داور Fukushima K.

اتفاقات بازی

46 '
subtitute-out
تاکوجی یونموتو ایناگاکی
51 '
yellow-card
ها چانگ ری
67 '
goal
کیشی موتو
68 '
subtitute-out
یانکر پاتریک
74 '
subtitute-out
اوچیدا ها چانگ ری
74 '
subtitute-out
اونو ایزومی
81 '
subtitute-out
یاماشیتا کیشی موتو
81 '
subtitute-out
مشینو کوراتا
84 '
subtitute-out
ماسوی ناگای
89 '
subtitute-out
تویاما اوسامی
89 '
subtitute-out
ناکانو ساکاموتو

ترکیب تیم ها

میشل لانگراک
1 میشل لانگراک
میکانی
20 میکانی
ها چانگ ری
Card
Substitute 74'
3 ها چانگ ری
کاوازورا
24 کاوازورا
ناکایاما
27 ناکایاما
ایناگاکی
Substitute 46'
15 ایناگاکی
شیهاشی
8 شیهاشی
ایزومی
Substitute 74'
7 ایزومی
تسوکاسا موریشیما
14 تسوکاسا موریشیما
ناگای
Substitute 84'
18 ناگای
پاتریک
Substitute 68'
10 پاتریک
جون ایچیموری
22 جون ایچیموری
کوروکاوا
4 کوروکاوا
فوکوکا
2 فوکوکا
ناکاتانی
20 ناکاتانی
هاندا
3 هاندا
سوزوکی
16 سوزوکی
داوان
23 داوان
کوراتا
Substitute 81'
10 کوراتا
ساکاموتو
Substitute 89'
13 ساکاموتو
کیشی موتو
Goal
Substitute 81'
15 کیشی موتو
اوسامی
Substitute 89'
7 اوسامی
میشل لانگراک
1 میشل لانگراک
میکانی
20 میکانی
ها چانگ ری
Card
Substitute 74'
3 ها چانگ ری
کاوازورا
24 کاوازورا
ناکایاما
27 ناکایاما
ایناگاکی
Substitute 46'
15 ایناگاکی
شیهاشی
8 شیهاشی
ایزومی
Substitute 74'
7 ایزومی
تسوکاسا موریشیما
14 تسوکاسا موریشیما
ناگای
Substitute 84'
18 ناگای
پاتریک
Substitute 68'
10 پاتریک
جون ایچیموری
22 جون ایچیموری
کوروکاوا
4 کوروکاوا
فوکوکا
2 فوکوکا
ناکاتانی
20 ناکاتانی
هاندا
3 هاندا
سوزوکی
16 سوزوکی
داوان
23 داوان
کوراتا
Substitute 81'
10 کوراتا
ساکاموتو
Substitute 89'
13 ساکاموتو
کیشی موتو
Goal
Substitute 81'
15 کیشی موتو
اوسامی
Substitute 89'
7 اوسامی

بازیکنان ذخیره

 • نوگامی نوگامی
  2
 • تاکوجی یونموتو تاکوجی یونموتو
  Substitute 46'
  6
 • تاکدا تاکدا
  16
 • ماسوی ماسوی
  Substitute 84'
  17
 • اوچیدا	اوچیدا
  Substitute 74'
  34
 • اونو اونو
  Substitute 74'
  41
 • یانکر یانکر
  Substitute 68'
  77
 • ماساکی هیگاشیگوچی ماساکی هیگاشیگوچی
  1
 • لاوی لاوی
  6
 • مشینو مشینو
  Substitute 81'
  8
 • یاماشیتا یاماشیتا
  Substitute 81'
  17
 • اگاوا اگاوا
  24
 • ناکانو ناکانو
  Substitute 89'
  33
 • تویاما تویاما
  Substitute 89'
  40

آمار مسابقه