ترکیب اصلی سلتیک
 • کالوم مک گریگور
 • رالستون
 • توماس روجیچ
 • ترنبل
 • مونت گومری
 • آبادا
 • جو هارت
 • کامرون کارتر ویکرز
 • استارفلت
 • Jota
 • فوروهاشی
ذخیره ها
 • بیتن
 • بین
 • والش
 • سورو
 • آلبیان آجتی
 • واسیلیوس بارکاس
 • لوک شاو
 • Urhoghide O.
 • جیمز مک کارتی
 • Scales L.
 • Giakoumakis G.

اتفاقات بازی

25'
هینکاپیه میچل باکر
35'
ویرتز پائولینیو
41'
میچل باکر
50'
توماس روجیچ
58'
آلاریو
58'
کامرون کارتر ویکرز
65'
کریم بالعربی دیابی
65'
ندیم امیری کارلس آرانگوئیز
67'
بیتن توماس روجیچ
67'
جیمز مک کارتی کالوم مک گریگور
74'
پاتریک شیک آلاریو
74'
آلبیان آجتی فوروهاشی
74'
آدلی ویرتز
74'
Giakoumakis G. ترنبل
78'
رتسوس پائولینیو
95'
آدلی ندیم امیری
جو هارت
رالستون
استارفلت
کامرون کارتر ویکرز
کالوم مک گریگور
توماس روجیچ
ترنبل
آبادا
مونت گومری
Jota
فوروهاشی
لوکاس هاردکی
میچل باکر
هینکاپیه
جاناتان تاه
فریمپونگ
دمیربی
کارلس آرانگوئیز
پائولینیو
ویرتز
دیابی
آلاریو
جو هارت
رالستون
استارفلت
کامرون کارتر ویکرز
کالوم مک گریگور
توماس روجیچ
ترنبل
آبادا
مونت گومری
Jota
فوروهاشی
لوکاس هاردکی
میچل باکر
هینکاپیه
جاناتان تاه
فریمپونگ
دمیربی
کارلس آرانگوئیز
پائولینیو
ویرتز
دیابی
آلاریو
ترکیب اصلی بایرلورکوزن
 • جاناتان تاه
 • کارلس آرانگوئیز
 • آلاریو
 • پائولینیو
 • لوکاس هاردکی
 • دیابی
 • دمیربی
 • ویرتز
 • فریمپونگ
 • میچل باکر
 • هینکاپیه
ذخیره ها
 • کریم بالعربی
 • رتسوس
 • ندیم امیری
 • دالی سینک گراوان
 • پاتریک شیک
 • Lunev A.
 • کوسونو
 • آدلی
 • Neutgens M.

ویدیوهای بازی سلتیک و بایرلورکوزن