جمال مصباح

جمال مصباح

تیم :
کروتونه کروتونه

اخبار جمال مصباح

میلان و رد خبر انتقال مصباح به پالرمو
1.3K 0

میلان و رد خبر انتقال مصباح به پالرمو

آریدو برایدا, مدیر ورزشی میلان در صحبت هایی گزارشاتی که مبنی بر فروش مصباح به پالرمو منتشر شده بود را رد کرد.

آریدو برایدا, مدیر ورزشی میلان در صحبت هایی گزارشاتی که مبنی بر فروش مصباح به پالرمو منتشر شده بود را رد کرد.